กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1 รัฐธรรมนูญ.PDF
2.1 พรบ การศึกษาแห่งชาติ 42.PDF
2.2พรบ การศึกษาแห่งชชาติ ฉบับ 2-3.pdf
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 4.PDF
4.1 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 46.pdf
4.2 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2.pdf
4.3 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 3.PDF
6.1 ระเบียบข้าราชการครู 47.PDF
5 พรบ การศึกษาภาคบังคับ.pdf
6.2 ระเบียบข้าราชการครู 51.PDF
6.3 ระเบียบข้าราชการครู 53.PDF
6.4 ระเบียบข้าราชการครู 62.PDF
7.1 พรบ ข้อมูลข่าวสาร 1.pdf
7.2 พรบข้อมูลข่าวสาร 2.pdf
7.3 พรบ ข้อมูลข่าวสาร 3.pdf
7.4 พรบ ข้อมูลข่าวสาร 4.pdf
7.5 กฎกระทรวง ข้อมูลข่าวสาร.pdf
8. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdf
9.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตหน้าที่ของสถานศึกษา.pdf
10.กฎกระทรวง กำหนดจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษา.pdf
11.ระเบียบการลงโทษนักเรียน.pdf