ข้อมูลบริหารงบประมาณ

สรุปการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563.pdf