ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป


โรงเรียนบ้านนาอุดม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2520 มีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2562) มีนักเรียน 73 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน นักการภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนสูงต่อเติมห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคาร สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ 201/26 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนที่ปรับปรุงจากโรงอาหารหลังเก่า จำนวน 1 หลัง ใช้เป็นห้องประชุม โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างจาก บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ – มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด สิ้นงบประมาณมากกว่า 800,000 บาท

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาอุดม ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 6 ตำบล เจาทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36260 โทรศัพท์ 044-870287 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาอุดม และมีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆ มาเรียน ได้แก่ จากบ้านนาระยะพัฒนา บ้านป่าคา และ บ้านซับประสิทธิ์

คำขวัญของโรงเรียน

คุณธรรม นำความรู้

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา โลกสฺมํ ปชฺโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - เขียว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาอุดม