ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์หลักสูตรต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาอุดม

ช่วงปิดภาคเรียน2/2562

รายงานการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาอุดม (การตอบกลับ)