บุคลากร

นางสาวสุวรรณา บุญเวียง

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม

นางสาวกรรณิการ์ เถรนอก

ครูผู้ช่วย

วิชาเอก คณิตศาสตร์

นายทองลี สมหวัง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

วิชาเอก บริหารการศึกษา

นางสาววรรณภา จันทร์คำ

ครูผู้ช่วย

วิชาเอก ปฐมวัย

นางสาวสุวรรณา บุญเวียง

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓)

วิชาเอก ภาษาไทย

และ บริหารการศึกษา

นางสาวจินตนา โพธิ์ทอง

พนักงานราชการ

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

นางสาวกนิษฐา บุญชัยสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิชาเอก คอมพิวเตอร์

นายบุญชู ราชพรมมา

นักการภารโรง

วุฒิการศึกษา ม.6

ลูกจ้างชั่วคราว SP2


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563