ติดต่อโรงเรียน

บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 โทรศัพท์มือถือ 0980970995