แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สรุปการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563.pdf