การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564