การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔