นางสาวสุวรรณา บุญเวียงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม

ประชาสัมพันธ์

แนวการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

คะแนน NT ชั้น ป.3

คะแนน O-NET ชั้น ป. 6

แนะนำโรงเรียน


บทเรียนออนไลน์เรื่อง Smart Plants

บทเรียนออนไลน์ smart plants


บทเรียนออนไลน์ เรื่อง โซล่าเซลล์พลังงานรักษ์โลก

บทเรียนโซล่าเชลล์